Algemene Voorwaarden BoekwerQ


Tussen

BoekwerQ Consultancy B.V.

en

Opdrachtgever

Deze algemene voorwaarden worden gezien als onderdeel van de overeenkomst die wordt gesloten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.

Artikel 1      Definities

1.1 Opdrachtnemer: BoekwerQ Consultancy B.V., statutair gevestigd op de Laan van Waalhaven 287, 2497 GL te Den Haag.

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met BoekwerQ Consultancy B.V. een overeenkomst is aangegaan, dan wel een mondelinge of schriftelijke aanvraag heeft gedaan tot het laten uitvoeren van begeleiding of enig andere vorm van werk gerelateerde opdrachten.

1.3 Opdracht/Overeenkomst: de overeengekomen werkzaamheden tussen BoekwerQ Consultancy B.V. en opdrachtgever.

1.4 Werkzaamheden: verwerken van administratie, bijhouden van boekhoudingen, verzorgen van BTW aangiften, salarisadministratie, loonheffing aangiften, aangifte inkomstenbelasting, aangifte vennootschapsbelasting en opmaken jaarrekeningen en publicatiestukken t.b.v. de deponering van de jaarcijfers bij de KvK.

1.5 Factuurbedrag: het totaal overeengekomen bedrag van de overeenkomst tussen BoekwerQ Consultancy B.V. en opdrachtgever.

Artikel 2      Algemene bepalingen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij in de opdracht anders is besloten.

2.2 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte, opdracht of opdrachtbevestiging die voortbouwt op, of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard,  tussen BoekwerQ Consultancy B.V.  en opdrachtgever.

2.3 De bepaling van artikel 2.2 van deze algemene voorwaarden geldt alleen voor zover van deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen is afgeweken.

2.4 Indien de bepalingen van de algemene voorwaarden van BoekwerQ Consultancy B.V. en opdrachtgever in strijd zijn met elkaar, zullen de bepalingen opgenomen in deze algemene voorwaarden prevaleren.

Artikel 3      Offertes en overeenkomsten

3.1 Alle offertes van BoekwerQ Consultancy B.V. zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.

3.2 Opdrachtgever blijft gebonden aan zijn opdracht, zolang BoekwerQ Consultancy B.V. deze niet heeft afgewezen. 

3.3  De prijzen in de genoemde offertes en overeenkomsten zijn in euro’s exclusief btw.

3.4  De offerte is gebaseerd op de informatie en gegevens die zijn verstrekt door de opdrachtgever. Indien deze gegevens onjuist of niet volledig zijn zal de offerte worden aangepast op basis van de juiste gegevens.

3.5  Tenzij anders is vermeld gelden alle prijsopgaven onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 4      Totstandkoming overeenkomst

4.1 Opdrachten tussen BoekwerQ Consultancy B.V. en opdrachtgever zijn tot stand gekomen: 

a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel

b) na schriftelijke aanvaarding van een opdracht door BoekwerQ Consultancy B.V., dan wel

c) na akkoord te geven door opdrachtgever per email, dan wel

d) door aanvang van de werkzaamheden.

4.2 Bij de totstandkoming van de overeenkomst bevestigt de wederpartij de opdrachtgever te zijn en aansprakelijk en verantwoordelijk te zijn voor de naleving van de opdracht.

Artikel 5      Uitvoering van de opdracht

5.1 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door

BoekwerQ Consultancy B.V.

5.2 BoekwerQ Consultancy B.V. bepaalt welke personeelsleden of derden de opdracht uitvoeren. Daarbij neemt BoekwerQ Consultancy B.V. de aard van de werkzaamheden en de wensen van de opdrachtgever in aanmerking. Bij het selecteren en inschakelen van derden zal BoekwerQ Consultancy B.V. zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de opdrachtgever.

5.3  BoekwerQ Consultancy B.V. zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. BoekwerQ Consultancy B.V. kan echter niet in staan voor het bereiken van enig resultaat.

5.4 Opdrachtgever draagt kosteloos zorg voor de door BoekwerQ Consultancy B.V. gewenste faciliteiten voor zover deze nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.5 Zodra de opdracht is bevestigd en zolang BoekwerQ Consultancy B.V. werkzaamheden uitvoert ten behoeve van deze opdracht, zal zij de enige zijn zich die namens de opdrachtgever bezighoudt met de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever zal niet zelf en ook niet via derden partijen benaderen die BoekwerQ Consultancy B.V. al heeft benaderd, wil of kan benaderen voor het uitvoeren van de opdracht.

Artikel 6      Annulering

6.1 Indien een aan BoekwerQ Consultancy B.V. gegeven opdracht, om welke reden dan ook, tussentijds wordt geannuleerd, zal er een afrekening worden gemaakt van de werkelijk gemaakte kosten onder aftrek van de gefactureerde termijnen.

6.2 Voor de berekening van de in artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden gemaakte kosten wordt uitgegaan van de dag, waarop opdrachtnemer kennis heeft genomen van de annulering per post of per email.

6.3 Annulering van een aan BoekwerQ Consultancy B.V. verstrekte opdracht kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail plaatsvinden. 

6.4 In alle gevallen van annulering is opdrachtgever, naast hetgeen tot nu toe in dit artikel is vermeld, aan BoekwerQ Consultancy B.V. verschuldigd al hetgeen zij met betrekking tot de betreffende opdracht, ondanks de annulering, aan derden moet betalen bij wie ten behoeve van die opdracht, inkopen heeft gedaan dan wel overeenkomsten heeft gesloten die tot een betalingsverplichting van opdrachtnemer leiden. 

6.5 Indien de opdrachtgever in gebreke is met de overeenkomst, kan BoekwerQ Consultancy B.V. de opdracht per direct annuleren.

6.6 BoekwerQ Consultancy B.V. heeft het recht om de opdracht ter plekke en per direct te annuleren in het geval van calamiteiten of het schenden van de huisregels.

6.7 De betalingsverplichting blijft in het geval van artikel 6.5 en 6.6 van deze algemene voorwaarden onverminderd bestaan bij de opdrachtgever.

Artikel 7      Aansprakelijkheid

7.1 BoekwerQ Consultancy B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het uitvoeren van de opdracht, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van BoekwerQ Consultancy B.V.

7.2 BoekwerQ Consultancy B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van derden.

7.3 BoekwerQ Consultancy B.V. zal in een geval als bedoeld in artikel 7.1 van deze algemene voorwaarden een vergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd zijn tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar ter zake zal worden uitgekeerd.

7.4 Opdrachtgever vrijwaart BoekwerQ Consultancy B.V. tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden (inclusief de door BoekwerQ Consultancy B.V. in verband daarmee te maken kosten), behalve wanneer deze aanspraken te wijten zijn aan opzet en/of grove schuld van BoekwerQ Consultancy B.V.

7.5 BoekwerQ Consultancy B.V. is op geen enkele manier aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, geleden door opdrachtgever of een cliënt van opdrachtgever.

Artikel 8      Betaling

8.1 Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door BoekwerQ Consultancy B.V. ingediende factuur te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij tussen BoekwerQ Consultancy B.V. en opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2 Uitsluitend betalingen aan BoekwerQ Consultancy B.V. zelf dan wel aan een rechtspersoon die door BoekwerQ Consultancy B.V. tot incassering van de in dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend.

8.3 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. 

8.4 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is  opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 10% per maand of een gedeelte daarvan. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.5 In geval van (aanvraag van) faillissement en beslaglegging van opdrachtgever, zijn de vorderingen van BoekwerQ Consultancy B.V. op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9      facturering en betalingswijze

9.1  BoekwerQ Consultancy B.V. factureert haar werkzaamheden per uur, tegen een vooraf overeengekomen uurtarief. Dit uurtarief is inclusief kantoorkosten en exclusief omzetbelasting. Overige kosten (zoals reiskosten en kosten voor het verkrijgen van informatie) worden apart gefactureerd. Het verwachte bedrag van de (maandelijkse) factuur kan BoekwerQ Consultancy B.V. op verzoek van de opdrachtgever aan de hand van de te verwachten werkzaamheden vooraf inschatten.

9.2 Alleen als de aard van de werkzaamheden het toelaat en pas na een schriftelijke goedkeuring van BoekwerQ Consultancy B.V. kan aan de opdrachtgever een vast bedrag per maand worden gefactureerd. Als er sprake is van werkzaamheden die buiten de opdracht vallen waarvoor het vaste maandbedrag is overeengekomen (meerwerk), dan zullen die werkzaamheden tegen het daarvoor geldende uurtarief apart gefactureerd worden.

9.3 Wanneer werkzaamheden met spoed of in het weekend moeten worden verricht, kan het afgesproken uurtarief worden verhoogd met 50% tot 100%.

9.4 BoekwerQ Consultancy B.V. is bevoegd aan de opdrachtgever bevoorschotting te vragen.

9.5 Wanneer werkzaamheden worden verricht op basis van een voorschot, geldt het volgende. Het saldo van het voorschot wordt verrekend met  facturen (op volgorde van ouderdom van de facturen). Het voorschot dient betaald te zijn voordat de werkzaamheden aanvangen en zodra een eerder voorschot is verrekend met facturen waardoor het saldo ontoereikend is om vervolgwerkzaamheden te kunnen verrichten.

9.6 Facturen van BoekwerQ Consultancy B.V. of voorschotten ten behoeve daarvan dienen zonder enige korting of verrekening betaald te worden door overmaking of storting op de bankrekening en binnen de betalingstermijn. Wanneer niet binnen de termijn wordt betaald, zal BoekwerQ Consultancy B.V., nadat tenminste eenmaal is aangemaand, vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening brengen. Eventuele buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

9.7 Als de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan BoekwerQ Consultancy B.V. haar werkzaamheden tijdelijk staken. Als de opdrachtgever een vordering heeft op BoekwerQ Consultancy B.V., dan mag hij die niet in mindering brengen op de vordering van BoekwerQ Consultancy B.V. of dat wat hij aan BoekwerQ Consultancy B.V. verschuldigd is of zal zijn.

Artikel 10    Opschorting en ontbinding

10.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst ten alle tijden schriftelijk beëindigen.

10.2 BoekwerQ Consultancy B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 

a) opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

b) na het sluiten van de overeenkomst aan BoekwerQ Consultancy B.V. ter kennis is gekomen, dat er omstandigheden zijn die een goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

10.3 Voorts is BoekwerQ Consultancy B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van diens aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

10.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van BoekwerQ Consultancy B.V.  op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien BoekwerQ Consultancy B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

10.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BoekwerQ Consultancy B.V., zal BoekwerQ Consultancy B.V. in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 11    beëindiging opdracht

11.1 Elke opdracht eindigt op de vermelde data, zoals afgesproken in de overeenkomst tussen BoekwerQ Consultancy B.V. en de opdrachtgever. Tussentijds afgebroken of beëindigde opdrachten zullen onverminderd gefactureerd worden naar het deel van de opdracht dat is uitgevoerd.

11.2 De opdracht geldt voor een boekjaar en deze wordt telkens met een jaar verlengd. Na het eerste boekjaar geldt een opzegtermijn van 3 maanden.

Artikel 12     informatieverstrekking

12.1 Opdrachtgever is gehouden BoekwerQ Consultancy B.V. op diens verzoek tijdig alle informatie te verstrekken, welke BoekwerQ Consultancy B.V. naar zijn oordeel voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht nodig heeft dan wel krachtens de wet verplicht is in te winnen.

12.2 Informatie omtrent persoonlijke gegevens zal met uiterste zorgvuldigheid worden ingewonnen. Uitgangspunt is dat de persoonlijke gegevens eigendom van de opdrachtgever blijven en daar ook naar moet worden omgegaan door BoekwerQ Consultancy B.V. De richtlijnen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zullen hierbij nauwkeurig in acht dienen te worden genomen.

12.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan BoekwerQ Consultancy B.V. verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. BoekwerQ Consultancy B.V.  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BoekwerQ Consultancy B.V. is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BoekwerQ Consultancy B.V.  kenbaar behoorde te zijn.

12.4 De door opdrachtgever verstrekte informatie wordt door BoekwerQ Consultancy B.V. niet langer bewaard dan nodig of dienstig is met het oog op de uitvoering van de opdracht en in het belang de privacy van opdrachtgever, doch in geen geval langer dan de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn.

artikel 13     overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst door BoekwerQ Consultancy B.V. redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van BoekwerQ Consultancy B.V. verhinderen of beperken.

13.2 In het geval dat BoekwerQ Consultancy B.V. door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft BoekwerQ Consultancy B.V. het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat BoekwerQ Consultancy B.V. gehouden is om enige door opdrachtgever geleden schade te vergoeden, met inachtneming van maatstaven naar redelijkheid en billijkheid.

13.3 In het geval dat BoekwerQ Consultancy B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever die voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van opdrachtgever gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht, is BoekwerQ Consultancy B.V. gerechtigd om de betreffende werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van BoekwerQ Consultancy B.V. te voldoen.

artikel 14     geheimhouding

14.1 BoekwerQ Consultancy B.V. is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

14.2 BoekwerQ Consultancy B.V. is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever in alle vertrouwen ter beschikking worden gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

14.3 Tenzij daartoe door BoekwerQ Consultancy B.V. voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van BoekwerQ Consultancy B.V , die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

14.4 Deze algemene voorwaarden zullen alle bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ten allen tijde respecteren.

artikel 15     klachten

15.1 Als de opdrachtgever een klacht wil indienen over de door BoekwerQ Consultancy B.V. verrichte werkzaamheden of het daarvoor gefactureerde bedrag dient hij dit schriftelijk te doen. BoekwerQ Consultancy B.V. neemt een klachtbrief alleen in behandeling als zij deze heeft ontvangen binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarop de klacht betrekking heeft of binnen 30 dagen na de datum waarop de werkzaamheden waarover geklaagd wordt, zijn verricht.

15.2 Een (schriftelijk ingediende) klacht schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 16    Overige bepalingen

16.1 BoekwerQ Consultancy B.V. is jegens opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe BoekwerQ Consultancy B.V. door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, ook indien dit alleen voor BoekwerQ Consultancy B.V. verplicht is, en zal ter zake niet jegens opdrachtgever aansprakelijk zijn.

16.2 Mocht in de toekomst tussen BoekwerQ Consultancy B.V. en opdrachtgever verschil van inzicht rijzen over (de uitleg van) het bepaalde in de opdrachten en/of mochten zich situaties voordoen die in de opdracht niet (uitputtend) zijn geregeld, dan zullen BoekwerQ Consultancy B.V. en opdrachtgever de alsdan ontstane situatie in goed overleg tot een oplossing trachten te brengen.

16.3 Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van een opdracht, opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden zijn slechts dan van kracht, indien zij schriftelijk tussen BoekwerQ Consultancy B.V. en opdrachtgever zijn overeengekomen.

16.4 BoekwerQ Consultancy B.V. zal zich, uiteraard met inachtneming van al hetgeen vermeld in deze algemene voorwaarden, inspannen om opdrachtgever naar haar beste vermogen van dienst te zijn.

Artikel 17    Geschillen

17.1 Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn bij uitsluiting onderworpen aan de beslissingen van de rechter van de vestigingsplaats van opdrachtnemer, behoudens indien wettelijke voorschriften anders luiden.

17.2 Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever kennis te nemen.